ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  รอบสาม ในระดับดีมาก

โรงเรียนบำรุงวิทยา  เลขที่ 78, 175  :  ถนน 25 มกรา  ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม    โทร. 034-241477, 241851, 250884 Fax 250884
Bamrung Wittaya School 78, 175, 25 Makara Rd, Nakornpathom, 73000 Tel.034-241477, 241851, 250884 Fax 250884
http://www.bws.ac.th :::  E-mail : admin@bws.ac.th, pr_bws@bws.ac,th ::: Contact Web master :::
tidtichai@gmail.com

 

“ชนชาติที่ดำเนินในความมืด  จะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่  บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราช  สว่างจะได้ส่องมาบนเขา" (อิสยาห์ 9:2)
The People who walked in darkness have seen a great light. They lived in a land of shadows but now light is shinning on them. (Isaiah 9:2)
                                                                                                  

แนะนำผู้บริหาร

นางเยาวดี ใจซื่อ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบำรุงวิทยาBamrung Wittaya School  is a private school,
coeducational and the first of Nakhon Pathom, Thailand.นายสุเทพ  วุฒิวโรภาส
ผู้จัดการ  
โรงเรียนบำรุงวิทยา

สารจากผู้อำนวยการ

 

 

LinKs

 

 

 

 

  

 

 

 

คลิปแนะนำโรงเรียน
คลิปแนะนำโรงเรียน

 

 

วิทยาลียนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 free web page counters
Visitor counter