ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  รอบสาม ในระดับดีมาก

โรงเรียนยำรุงวิทยา  เลขที่ 78, 175  :  ถนน 25 มกรา  ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม    โทร. 034-241477, 241851, 250884 Fax 250884
Bamrung Wittaya School 78, 175, 25 Makara Rd, Nakornpathom, 73000 Tel.034-241477, 241851, 250884 Fax 250884
http://www.bws.ac.th :::  E-mail : admin@bws.ac.th, pr_bws@bws.ac,th ::: Contact Web master :::
tidtichai@gmail.com

"ความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญา  บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจดี  การสรรเสริญพระเจ้า  ดำรงอยู่เป็นนิตย์"  (สดุดี  บทที่  111  ข้อ  10) 
"The way to become wise is to honor  the  LORD;  he  gives  sound  judgement  to  all  who  obey  his  commands.  He  is  to  be  praised  forever." (Psalm 111 : 10)    

แนะนำผู้บริหาร

นางเยาวดี ใจซื่อ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบำรุงวิทยา


นายสุเทพ  วุฒิวโรภาส
ผู้จัดการ
โรงเรียนบำรุงวิทยา

สารจากผู้อำนวยการ

 

 

LinKs

 

 

 

 

 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็ปไซด์

 จำนวนผู้เยี่ยมชม :

  home remedies for wrinkles
<>

 

 

คลิปแนะนำโรงเรียน
คลิปแนะนำโรงเรียน

 

วิทยาลียนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา