ประกาศ โรงเรียนบำรุงวิทยา
นักเรียนหยุดเรียน 23 -25 พ.ค.2557
(แต่สำหรับคุณครู...ตอนเช้าขอคุณครูมาช่วยดูแลนักเรียนที่อาจจะมาก่อน นะค่ะ)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ผอ.เยาวดี ใจซื่อ

รับทราบตามนี้นะคะ ถ้าไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะเปิดเรียนตามปกติ วันจันทร์ที่ 26 พ.ค.2557 ค่ะ