ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  รอบสาม ในระดับดีมาก

โรงเรียนบำรุงวิทยา  เลขที่ 78, 175  :  ถนน 25 มกรา  ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม    โทร. 034-241477, 241851, 250884 Fax 250884
Bamrung Wittaya School 78, 175, 25 Makara Rd, Nakornpathom, 73000 Tel.034-241477, 241851, 250884 Fax 250884
http://www.bws.ac.th :::  E-mail : admin@bws.ac.th, pr_bws@bws.ac,th ::: Contact Web master :::
tidtichai@gmail.com

อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า "เราเป็นความสว่างของโลก
ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต" (ยอห์น 8:12)
 
Jesus spoke to the Pharisees again. "I  am  the light  of  the world," he said.
   Whover  follows  me  with  have  the  light  and  will  never  walk  in  darkness. 
 
                                                                                                                               (John 8:12)                                                                                               

แนะนำผู้บริหาร

นางเยาวดี ใจซื่อ
ผู้อำนวยโรงเรียนบำรุงวิทยาBamrung Wittaya School  is a private school,
coeducational and the first of Nakhon Pathom, Thailand.
แนะนำผู้บริหาร

นางสาวณัชชารีย์ ณัฏฐธนกุลบดี
รักษาการผู้จ้ดการ
โรงเรียนบำรุงวิทยา

สารจากผู้อำนวยการ

 

 

LinKs

 

 

  

 

 

 

คลิปแนะนำโรงเรียน
คลิปแนะนำโรงเรียน

 

 

วิทยาลียนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 free web page counters
Visitor counter